Koraliki! Podjęcie decyzji o wyborze najlepszej spedycji

2019-01-31

Jak najlepiej przewozić koraliki?


Polska, została jednym z państw członkowskich unii od dnia 1 maja 2004 roku i od tego właśnie momentu, nasz kraj został miejscem, w którym następowały i następują cykliczne przeobrażenia polityczne, kulturowe, gospodarcze oraz społeczne. Zmiany dotknęły w dużym stopniu również branżę TSL, wpływając niewątpliwie w pozytywny sposób na jej funkcjonowanie i prowadząc do jej

dalszego rozwoju. Co więcej, aspektem, który należy rozpatrzyć, jest fakt, że Unia Europejska, realizując zaplanowane założenia międzynarodowej polityki transportowej, dąży do stworzenia jak największych udogodnień dla rozwoju rynku TSL. Zabieg ten pozostaje możliwy do osiągnięcia na przykład za sprawą usuwania wszelkiego rodzaju ograniczeń, dla przykładu w zakresie istnienia ceł i barier pozataryfowych dla handlu międzynarodowego, a także wdrażanie różnych swobód. Fundamentalnym celem polityki Unii Europejskiej jest stworzenie jednolitego rynku wewnątrz wspólnoty. Jednak, aby cel ten został osiągnięty, muszą zostać zrealizowane cztery swobody przepływu, mianowicie swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Dwóch pierwszych swobód prawdopodobnie nie uda się w ogóle zrealizować bez udziału transportu. Warto rozważyć to, jeżeli decydujemy się na przewóz koralików.


Chcąc zaznaczyć wielkie znaczenie transportu, poświęcono mu jeden z tytułów Traktatu, który został ustanowiony przez Wspólnotę Europejską, a mianowicie Tytuł V. Porządek prawny naszego kraju został wzbogacony w szereg przepisów unijnych, jakie dotyczyły między innymi, spedycji i transportu, dla przykładu mowa o Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającym warunki dostępu przewoźników niemających stałej siedziby w Państwie Członkowskim do transportu drogowego w Państwie Członkowskim. Ich wdrożenie zaowocowało, uzyskaniem niepowtarzalnej możliwości dla poszczególnych przedsiębiorstw działających na rynku TSL, do rozwoju także poza granicami. Wpływ na to miało na przykład wprowadzenie przepisów odnośnie braku obowiązku dokonywania odpraw celnych, a także swobody przepływu usług, co jest możliwe za sprawą ustawy umożliwiającej świadczenie swoich usług przedsiębiorstw, które nie posiadają nawet jednej siedziby, czy oddziału w danym państwie unijnych. Akcesja Polski do Unii Europejskiej wywołała zapewne szereg pozytywnych następstw dla krajowej gospodarki. Wyrazem tego był między innymi intensywny napływ BIZ, a więc bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Z perspektywy czasu, od 2003 do 2007 roku, możemy mówić o znacznym, bo aż czterokrotnym wzroście wartości BIZ w Polsce. Większe zaangażowanie firm zagranicznych na terenie kraju, nie było przeszkodą do rozwoju transportu, gdyż ich potrzeby transportowe, a tym samym popyt na usługi spedycyjne również odnotowały znaczący wzrost. Dzięki temu przedsiębiorstwa działające w branży TSL mogły rozwijać swoją działalność, jeżeli chodzi o koraliki http://www.artfan.pl/ pod względem transportu.


Zauważalnie sprzyjający intensywności podejmowanych w tej dziedzinie działań czynnikiem pozostawały także dostępne fundusze unijne, które na szeroką skalę były i nadal są kierowane na inwestycje i przedsięwzięcia z zakresu budowy oraz modernizacji infrastruktury transportowej. Obecny stan infrastruktury i otoczenia, wpływa niewątpliwie na wydajność procesu i poziom, zarówno jakości jak i sprawności usług spedycyjnych, jakie są świadczone. I w sytuacji, gdy jest on odpowiedni to zdecydowanie sprzyja to rozwojowi branży spedycyjnej. 

Aspektem godnym uwagi, pozostaje także fakt, iż ogół sieci transportowych jest wydajnie wspierany przez unię. Dowodem na to, może być choćby fakt, skutków przeprowadzonego programowania w okresie od 2007 roku do końca 2013 roku. Dotyczył on przede wszystkim, różnorodnych inwestycji z zakresu rozbudowy infrastruktury transportowej Polski, na które w trakcie trwania procesu, przeznaczono ponad 25 mld euro, z kolei od 2014 roku do 2020 roku ma trwać okres, w którym planuje się przekazanie blisko 23.8 mld euro. Jest to ciekawostka, jeżeli chodzi o koraliki.


Efektem przeprowadzonych inwestycji ma być powstanie do 2023 roku blisko 1800 kilometrów dróg szybkiego ruchu, co zagwarantuje, że gęstość dróg ekspresowych zwiększy się z obecnego poziomu wynoszącego, 4,1 km/1000 kilometrów kwadratowych, aż do 10 km /1000 kilometrów kwadratowych. Z kolei gęsto sieci autostrad ma wzrosnąć z aktualnej wartości 9 km/1000 km² do 15 km/1000 km². Za sprawą stopniowego zwiększania tej gęstości, co jest możliwe w głównej mierze dzięki funduszom unijnym, poprawiają się niewątpliwie warunki do świadczenia usług spedycyjnych na terenie Polski, jeżeli chodzi o transport koralików. Należy wyciągnąć odpowiednie wnioski, że akcesja Polski do UE spowodowała, powstanie dla firm zajmujących się świadczeniem usług spedycyjnych znacznie lepszych możliwości do działań i rozwoju niż w okresie wcześniejszym, co jest związane między innymi z unowocześnianiem i budową infrastruktury transportowej w Polsce oraz szerszymi możliwościami w zakresie internacjonalizacji działalności poszczególnych firm spedycyjnych ukierunkowanych na koraliki.


Co prawda, nie należy zapominać także o tym, że wejście Polski do struktur unijnych miało również swoje negatywne implikacje dla branży spedycyjnej, takie jak spadek cen, jakie odnotowano blisko o 30 procent niższe niż dotychczas, który został wymuszony między innymi silną konkurencją ze strony zagranicznych przedsiębiorstw spedycyjnych, to jednak faktem jest, że akcesja do UE spowodowała większe możliwości działania dla firm krajowych zajmujących się spedycją niż było to zauważalne w okresie wcześniejszym.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018