Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie a aspekt rachunkowości

2019-01-24

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa! Pamiętajmy o sferze rachunkowej


Każdy podmiot jest zobowiązany do ewidencji zdarzeń gospodarczych według zasad wyznaczonych przez naukę i praktykę rachunkowości oraz zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W literaturze można zauważyć pewną lukę w zakresie definicji terminu rachunkowość budżetowa. W uproszczeniu jest pojmowana jako jednolity system ewidencji gospodarczej, dostosowany do potrzeb organów administracji publicznej, jeżeli chodzi o zarządzanie nieruchomościami Warszawa http://edyl.pl/. Na podstawie Leksykonu rachunkowości rachunkowość budżetową można rozumieć jako rachunkowość rządu, samorządów lokalnych i instytucji budżetowych, której zadaniem jest dostarczanie informacji o wykonaniu budżetu, a także planów finansowych i sytuacji majątkowej jednostek budżetowych i innych form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych. Organizacja rachunkowości budżetowej jest jednolita dla wszystkich jej podmiotów, co wynika z obowiązku opracowywania planu kont według takiego samego wzoru, stosowania jednolitej klasyfikacji budżetowej, jednolitych zasad oraz wzorów sprawozdawczych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe czy samorządowe zakłady budżetowe ukierunkowane niekiedy na zarządzanie nieruchomościami Warszawa.

.

W Encyklopedii rachunkowości rachunkowość budżetową definiuje się jako system liczbowego odzwierciedlenia, wyrażonych w jednostkach pieniężnych procesów dotyczących wykonania budżetu. Jej przedmiotem jest więc całokształt zjawisk związanych z dokonywaną za pośrednictwem budżetu akumulacją oraz rozdziałem oraz zużyciem środków pieniężnych. Głównym jej celem jest dostarczenie danych liczbowych niezbędnych do analizy i kontroli wykonania budżetu oraz zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków budżetu .

Przedmiotem rachunkowości wykonania budżetów są procesy gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych. Obowiązujące w niej zasady ewidencji księgowej pozwalają na ustalenie wyniku wykonania budżetu w postaci nadwyżki lub deficytu budżetu oraz jego rozrachunków i rozliczeń związanych z realizacją budżetu (w tym  z jednostkami budżetowymi, między jednostkami samorządu terytorialnego, z budżetem państwa, z urzędami skarbowymi, czy też z bankami i innymi instytucjami finansowymi w zakresie kredytów i pożyczek). W ewidencji wykonania budżetu jednostki zakładowej obok dochodów oraz wydatków wykazuje się również przychody i rozchody danego budżetu. Ponadto prowadzi się ewidencję wykonania budżetu środków europejskich. Obroty pieniężne ujmuje się na rachunkach bankowych budżetu. Widoczne są na nich przepływy środków pieniężnych związane z realizacją dochodów oraz wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz środków zagranicznych. Należy podkreślić, że przedmiot oraz zakres rachunkowości wykonania budżetu są węższe w porównaniu z przedmiotem oraz zakresem rachunkowości jednostek budżetowych idących w kierunku zarządzania nieruchomościami Warszawa.


Dokumentacja zasad rachunkowości przyjętych w danej jednostce gospodarczej powinna być opracowana w języku polskim w formie pisemnej. Dokumentację ustala i wprowadza do stosowania kierownik jednostki. Jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, wówczas wprowadzenie dokumentacji następuje w drodze uchwały. Celem organizacji rachunkowości jest zapewnienie sprawnego jej funkcjonowania dzięki uporządkowanemu powiązaniu różnych czynności i urządzeń niezbędnych do realizacji procesu informacyjnego, na który się składają następujące elementy: dokumentacja księgowa, ewidencja księgowa, inwentaryzacja i kontrola wewnętrzna, sprawozdawczość ukierunkowana na zarządzanie nieruchomościami Warszawa.


Szczególne zasady rachunkowości podmiotów, do których odnoszą się przedstawione akty prawne, są związane z następującymi zagadnieniami:

• ewidencją wykonania budżetu, w tym także jego wykonania w układzie zadaniowym;

• ewidencją aktywów trwałych będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;

• wyceną składników aktywów i pasywów;

• sporządzaniem sprawozdań finansowych i wskazaniem ich odbiorców.

Oprócz sprecyzowania szczególnych zasad rachunkowości, wydanie wymienionych aktów prawnych ma na celu zapewnienie przejrzystości planów kont dostosowanie ich do charakteru działalności prowadzonej przez określone jednostki. 


Odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości, ponosi kierownik jednostki sektora finansów publicznych - również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie obowiązków przez pracowników powinno zostać stwierdzone w formie pisemnej. Od 1999 r. ustawa o finansach publicznych posługuje się pojęciem szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z art. 39, dochody publiczne, wydatki publiczne, przychody pochodzące z prowadzonej przez jednostki sektora finansów publicznych działalności oraz przychody pochodzące z innych źródeł,  a także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi klasyfikuje się według: działów i rozdziałów określających rodzaj działalności; paragrafów określających rodzaj dochodu, przychodu czy też wydatku oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.


Zarządzanie nieruchomościami Warszawa to jednocześnie wydatki publiczne ujmuje się również według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych. Z zapisów art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika, że samorządowy zakład budżetowy powinien wypracować z własnej działalności przychody na pokrycie co najmniej 50% kosztów. Przy obliczaniu tego wskaźnika nie uwzględnia się przychodów i kosztów związanych z dotacjami celowymi na zadania bieżące zakładu finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Oznacza to, że pozostałą częścią środków finansujących działalność samorządowego zakładu budżetowego są dotacje, które mogą stanowić łączące źródło finansowania zarówno bieżącej, jak i inwestycyjnej działalności kładu. Już w momencie tworzenia nowego zakładu może mu być przyznana jednorazowa dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Zgodnie z art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów ustala, w drodze rozporządzenia, klasyfikację części budżetowych oraz dysponentów części budżetowych, dla części wskazanych wyżej, mając na celu zapewnienie przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa .

Według kryterium przedmiotowego dochody i wydatki grupuje się w podziale na: działy, odpowiadające podstawowym działom gospodarki narodowej, rozdziały, odpowiadające jednostkom lub rodzajom działalności wyodrębnionym jako branże.


Podstawową grupę dochodów budżetowych ukierunkowanych na zarządzanie nieruchomościami Warszawa, państwa stanowią dochody podatkowe zaliczane do działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niemałych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody tego działu (głównie z tytułu podatków) przeznaczone są na finansowanie pozostałych działów. Działy budżetowe stanowią element części budżetowej. W ramach działów klasyfikacji budżetowej występuje dalszy, bardziej szczegółowy podział na rozdziały. Rozdział może dotyczyć określonego typu placówki bądź określonych zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Przykładowo, „Pomoc społeczna” zawiera między innymi następujące rozdziały: zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki a ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Rozdział zbudowany jest zatem według kryteriów podmiotowych i przedmiotowych. Najniższą jednostkę klasyfikacji budżetowej, a zarazem podstawowy podziałkę, stanowa paragraf. W sposób szczegółowy ujmuje on wszystkie źródła dochodów, przychodów, rodzaje wydatków budżetowych i rozchodów. W odrębnych załącznikach do rozporządzenia Ministra finansów z dnia 2 marca 2010 r. określono klasyfikacje paragrafów: dochodów, przychodów wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz środków, wydatków oraz środków, przychodów wymienionych wart. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, rozchodów wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.


Klasyfikacja rodzajowa dochodów szczegółowo określa źródła dochodów budżetowych, np. podatek od nieruchomości, dotacje celowe, wpływy z usług. W przypadku wydatków żadna jednostka wykonująca budżet nie otrzymuje ustalonej kwoty wydatków ogółem. Rodzaje wydatków są ściśle określone na poszczególne cele oraz oznaczone paragrafami oraz pozycjami. Klasyfikacja paragrafów wydatków określa strukturę wydatków budżetowych według ich ekonomicznego charakteru. Jest ona podstawowym układem klasyfikacyjnym wykorzystywanym przy analizie powiązań sektora publicznego z pozostałymi sektorami gospodarki, a także przy analizie transferów środków pieniężnych wewnątrz sektora publicznego. Pozwala na odróżnienie wydatków własnych (wynagrodzenia, zakupy towarów i usług) od wydatków redystrybucyjnych (dotacje, wypłaty różnego rodzaju świadczeń na rzecz osób fizycznych) - mówiąc na temat zarządzanie nieruchomościami Warszawa. Paragrafy dochodów, wydatków, przychodów wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz środków są oznaczane za pomocą czterech cyfr. Czwartą cyfrą jest 0, jeśli paragraf dotyczy dochodów i wydatków związanych z finansowaniem całkowicie ze środków krajowych, lub cyfra od 1 do 9, z których każda ma przypisane znaczenie, a mianowicie: finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje, współfinansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje, finansowanie z innych środków bezzwrotnych, współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych oraz płatności w zakresie budżetu środków europejskich w aspekcie zarządzanie nieruchomościami Warszawa.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018